Eettiset ohjeet

Sambakoulu Império do Papagaio tarjoaa edullista, monipuolista, laadukasta ja tietenkin erittäin yhteisöllistä tanssin- ja soitonopetusta ikään ja sukupuoleen katsomatta. Haluamme, että kaikki harrastajat viihtyvät ja tuntevat itsensä tervetulleiksi sambakouluun.

Império do Papagaiossa tervehtiminen, ystävällinen ja kunnioittava käytös muita kohtaan kuuluu asiaan, huumoria unohtamatta. Império do Papagaio haluaa tarjota harrastajilleen turvallisen ja miellyttävän harrastusympäristön, jossa jokaisella on oikeus olla oma itsensä kokematta häirintää, kiusaamista tai syrjintää.

Me olemme yhdessä vastuussa siitä miten kohtelemme toisiamme ja minkälaisen ilmapiirin rakennamme.

Império do Papagaio ei hyväksy epäasiallista tai uhkaavaa käytöstä jäsentilaisuuksissa tai sosiaalisessa mediassa jäseniään tai muita osallisia kohtaan. Epäasiallinen käytös on yleisen hyvän tavan vastaista käytöstä ja voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa toisen turvallisuudelle, terveydelle tai hyvinvoinnille.

Lisäksi se vaikuttaa kielteisesti yhteisön ilmapiiriin ja toimivuuteen. Epäasialliseksi käytökseksi katsotaan mm.

 • henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaaminen; kaikenasteinen fyysinen ja henkinen väkivalta ja seksuaalinen häirintä
 • halventava kielenkäyttö ja eleet (esim. nimittely, huutaminen)
 • mustamaalaaminen
 • perättömien tietojen levittely
 • perusteeton kritistointi
 • syrjintä
 • ulkopuolelle jättäminen (esim. ryhmästä tai keskustelusta)
 • mielipiteen esilletuomisen rajoittaminen
 • tiedon pimittäminen
 • loukkaava käyttäytyminen, joka kohdistuu henkilön ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen toimintaan, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaalisen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn
 • muu kiusaaminen.

Império do Papagaion jäsenillä on oikeus ja velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään ja tilanteet on hyvä selvittää niin pian kuin mahdollista. Kokiessasi epäasiallista kohtelua kerro tekijälle suoraan, että käytös ei ole hyväksyttävää ja on mielestäsi epäasiallista. Kerro konkreettisesti minkälainen käytös on ollut asiatonta tai häiritsevää. Mikäli keskustelu tekijän kanssa ei muuta tilannetta tai et uskalla tuoda asiaa tekijälle itse esiin, keskustele asiasta muiden jäsenten tai hallituksen nimeämän työryhmän kanssa. Jos epäasiallista kohtelua kokenut ei uskalla ottaa asiaa esiin, tulisi muiden käytöksen havainneiden puuttua tilanteeseen.

Hallituksen nimeämän työryhmän velvollisuus on käsitellä kaikki epäasiallisen käytökseksi ja häirinnäksi koetut tilanteet. Hallituksen nimeämä työryhmä käy keskustelut asianomaisten kanssa luottamuksellisesti ilman ennakko-oletuksia ja kuulee kaikkien osapuolten kuvaukset tilanteesta ja päättää ratkaisuehdotuksista. Tavoitteena on löytää ristiriitatilanteeseen ratkaisu niin että osalliset saavat harrastusrauhan ja voivat yhteisössä hyvin.

Epäasiallista käytöstä ei ole yhteisön ongelmien esiin nostaminen ja yhteinen käsittely.

Império do Papagaion tiloissa toimimiseen noudatamme seuraavia periaatteita:

Turvallisemman tilan periaatteet

Kunnioitamme toisiamme

Kohtaamme ihmiset ystävällisesti ja kuuntelemme, mitä sanottavaa heillä on. Kunnioitamme toisten ihmisten rajoja. Puutumme tilanteeseen, jos huomaamme, että joku käyttäytyy epäasiallisesti tai syrjivästi. Syrjintää voi olla epäasiallinen kohtelu, joka liittyy esimerkiksi ikään, kieleen, uskontoon, kansalaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, taustaan, terveydentilaan ja toimintakykyyn, sukupuoleen tai vakaumukseen.

Annamme kaikille tilaa osallistua omalla tavallaan

Huomioimme toiset ihmiset. Pidämme huolta siitä, että jokaisella on mahdollisuus kommunikoida, olla hiljaa, toimia tai olla tekemättä mitään. Kannustamme ystävälliseen keskusteluun.

Puhumme kunnioittavasti henkilökohtaisista aiheista

Henkilökohtaisia aiheita ovat esimerkiksi uskonto, poliittinen kanta, seksuaalisuus ja ulkonäkö. Emme voi tietää, millainen tausta toisilla ihmisillä on ja miten he kokevat nämä asiat. Huolehdimme siitä, että puhumme näistä aiheista kunnioittavasti.

Kunnioitamme toisten ihmisten kehoja ja annamme kehorauhan

Emme puhu epäkunnioittavasti omasta tai toisten kehosta tai ulkonäöstä. Emme kosketa toisia ilman lupaa. Papagaion tiloissa saa taltioida hyvän tavan mukaisesti, emmekä julkaise kenestäkään epäedustavaa materiaalia. Esimerkiksi tunneilla kuvaamisesta voi myös kieltäytyä ilman, että se vaikuttaa mahdollisuuteen osallistua.

Emme tee ennakko-oletuksia ihmisistä

Usein ihmiset tekevät ennakko-oletuksia toisista ihmisistä tiettyjen asioiden perusteella. Ennakko-oletuksia voidaan tehdä esimerkiksi iän, kielen, uskonnon, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, taustan, terveydentilan ja toimintakyvyn, sukupuolen tai vakaumuksen perusteella.

Ennakko-oletukset saattavat vaikuttaa siihen, miten kohtaamme muut ihmiset. Tunnistamme omat ennakko-oletuksemme ja ymmärrämme sen, että ennakko-oletukset voivat vaikuttaa omaan käyttäytymiseemme. Kohtaamme ihmiset ilman, että annamme ennakko-oletusten vaikuttaa siihen.

Otamme vastuuta

Huonoa käytöstä ei voi koskaan selitellä luonteella tai päihtymyksellä. Tiedostamme, että asiat, jotka saattavat olla yhdelle mukavia ja nautittavia, voivat olla muille epämukavia ja ahdistavia. Jos joku kokee tulleensa satutetuksi, hänellä on oikeus tuntea ja ilmaista se ilman, että kokemusta kyseenalaistetaan tai arvostellaan.

Teemme yhdessä turvallisemman tilan

Turvallisen ilmapiirin luomiseen tarvitaan meitä kaikkia. Virheitä sattuu, mutta tärkeintä on ottaa vastuu virheistään ja pyytää anteeksi. Ymmärrämme, että oma tekemisemme vaikuttaa ilmapiiriin. Ota asia puheeksi sopivan henkilön kanssa, jos kohtaat epäasiallisia tilanteita. Voit myös tehdä ilmoituksen hallituksen jäsenelle suoraan tai sähköpostitse (hallitus@papagaio.fi).